لوله کاروگیت ۲۵۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۲۵۰  از انواع لوله های کاروگیت میباشند که با توجه به سایز های این لوله میتوان گفت که لوله های ۲۵۰ میلی متر جزء  پرمصرفترین  لوله های کاروگیت بشمار می ایند

لوله های کاروگیت۲۵۰ میلی متر درطولهای ۶متری به همراه یک کوپلر که متصل به لوله میباشند تولید میگردند وواشر اببندی به ازای هر ۶متر  یک عدد تحویل میگردد

این لوله ها دردونوع فشار حلقوی ۱۶کیلونیوتن و۳۱٫۵ کیلونیوتن تولید میگردد

مواد مصرفی در لوله های کاروگیت پلی اتیلن با گرید PE80 میباشد

سطح خارجی لوله های کاروگیت ۲۰۰ بصورت کنگره ای وسطح داخلیه صاف وصیغلی زرد رنگ جهت عبور سریع سیالات فاضلابی طراحی گردیده است

 

روش نصب  لوله های کاروگیت ۲۵۰میلی

 

لوله های کاروگیت ۲۵۰میلی متر توسط کوپلر وواشر به روش نری ومادگی که توسط یک واشرآببندی میگردد و به یکدیگر متصل میگردند.

این کوپلر ها در انتهای هر لوله بصورت سرخود قرار گرفتند واتصال دولوله را بدون داشتن دانش فنی بالا به یکدیگر برقرار میسازند

 

هزینه حمل لوله های کاروگیت۲۵۰ میلیمتر:

لوله های کاروگیت ۲۵۰میلیمتر را میتوان به مقدار۳۶۰ متر طول یعنی ۶۰ شاخه درهر کامیون تک محورو۹۶۰متر طول معادل ۱۶۰ شاخه درهر ماشین ترانزیت جاسازی نمود.

باتوجه به این مقدار میتوان محاسبه نمودکه هزینه حمل از محل کارخانه تا مقصد پروژه چقدر خواهد شد.