لوله کاروگیت۱۶ کیلونیوتن

لوله های کاروگیت ازلحاظ فشار ثقلی دردسته بندی های مختلفی که عموماسه دسته کاری میباشد قرارمیگیرند

بسته به فشار زیرسطحی وسطحی ازلحاظ سقلی میتوان ازلوله های کاروگیت بافشارهای حلقوی کم ویازیاد استفاده نمود

لوله های کاروگیت ۱۶کیلونیوتن یکی ازکم بارترین فشارهای حلقوی درلوله های کاروگیت البته درسایز های پائین میباشند که جهت مصارف زهکشی کاورینگ خطوط فیبرنوری وبرق ومخابرات وبه صورت نیم لوله در پروژه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند

لوله های کاروگیت ۱۶کیلونیوتن درسایزهای۲۰۰میلیمتر الی ۳۰۰۰میلیمتر تولیدمیگردند که درسایزهای بالااین لوله جهت جمع آوری آبهای سطحی در معابرتحت عنوان جوی اب مورد استفاده قرارمیگیردکه البته دراین موارد نیز لوله توسط مش وبتن ریزی روی لوله مستحکم میگردند

لوله های کاروگیت۱۶ کیلونیوتن ازلحاظ شکل ظاهری باانواع مشابه خودکه ۵/۳۱ و۶۴ کیلونیوتن است تفاوتی ندارند ولی دررابطه بافشارحلقوی این لوله ها کمترین فشارممکن درزیرسطح زمین رامتحمل میشوند

لوله های کاروگیت۱۶ کیلونیوتن نیزمانند انواع مشابه فوق که ذکرگردید توسط کوپلر وواشر آببندی میشوند ودرمواردیکه قطرلوله بالاست لوله های کاروگیت۱۶ کیلونیوتن توسط جوش لب به لب به یکدیگر متصل میگردند و این جوش ازاستحکام بالائی برخوردار بوده وآیبندی کامل را انجام می دهد

لوله های کاروگیت۱۶کیلونیوتن نیز مانند دیگر لوله های کاروگیت جدول حمل مشابهی دارند به این صورت که از لحاظ ابعاد تقریبا باانواع مشابه خود برابری دارند ومیتوان به همان مقدار که لوله های کاروگیت بافشار ثقلی بالاتر را بارگیری مینمایند این لوله رانیز به همان اندازه بارگیری نمود