لوله کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۹۰۰ میلی متر از انواع لوله های قطور کاروگیت میباشند که در دونوع فشار کاری ۵/۳۱ و۱۶ کیلونیوتن در طولهای ۶متری تولید و عرضهخ میگردند. لوله های کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر از مواد پلی اتیلن با گرید pe80 تولید میگرند

ظاهرلوله های کاروگیت به صورت حلقوی و دارای  کنگره های متناوب و در یک فاصله هماهنگ منظم با بکدیگر داخل لوله های کاروگیت نیز به صورت صاف و صیغلی میباشند که جهت سریع سیالات موجود در لوله که عمدتا فاضلابهای شهری و ابهای سطحی طراحی گردیده اند.

روش نصب لوله های کاروگیت ۹۰۰ میلی متر

لوله های کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر به دو روش اکسترودری وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند به این صورت که در روش اول لوله ها بصورت جوش لب به لبه به یکدیگر متصل میگکدند و نیازی به وکوپلر وواشر نمیباشد و آببندی توسط جوش لوله ها امکان میپذیرد درروش دوم لوله ها توسط کوپلر و واشر توسط واشر میانی اببندی شده واتصال بین دو لوله برقرار میگردد.

هزینه حمل لوله های کاروگیت۹۰۰

لوله های کاروگیت ۹۰۰ میلیمتر را میتوان به میزان  __ متر طول معادل با     شاخه لوله در یک کامیون تک محور ومقدار     متر طول ،معادل با          شاخه را در یک ترانزیت بارگیری نمود.  به این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل تامحل  پروژه را برآورد نمود