لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۸۰۰ میلیمتراز انواع لوله های قطور کاروگیت میباشند که به جهت قطر بالا ازاین لوله ها در خطوط اصلی میتوان استفاده نمود

لوله های کاروگیت ۸۰۰ میلی متر در دونوع فشار حلقوی اعم از ۵/۳۱ کیلونیوتن و۱۶کیلونیوتن تولید  وعرضه میگردند

واین فشار حلقوی به جهت نوع کاربری در پروژه ها انجام میپذیبرد. لوله های کاروگیت ۸۰۰ میلی متر در طولهای ۶متری تولید میگردند ظاهری حلقوی وکنگره ای شکل بصورت متناوب و جداره داخلیه صاف وصیغلی دارند که جهت انتقال سیالات با ماهیت فاضلابی را امکان پذیر میسازد.

روش نصب لوله های کاروگیت ۸۰۰ میلی متر

لوله های کاروگیت۸۰۰ میلی متر به دو روش جوش اکسترودری و اتصال کوپلری به یکدیگر متصل میگردند.

در روش اول لوله های کاروگیت توسط دستگاه جوش لوله های کاروگیت به صورت لب به لبه به بکدبگر متصل میگردند و در روش دوم لوله ها پس از قرار گرفتن در یکدیگر ونصب واشر اببندی با اندک فشاری و یکدیگر قرار میگیرند و آببندی انجام میپذیرد.

 

هزینه حمل لوله کاروگیت ۸۰۰ میلیمترلوله های کاروگیت ۸۰۰ میلی متر را میتوان به میزان  __ متریا معادل   شاخه لوله در یک کامیوتن تک محور ومقدار     متر طول یا به عبارتی       شاخه را در یک ترانزیت بارگیری نمود. یاتوجه به این مشخصات میتوان کلیه هزینه های حمل وبارگیری تا مقصد را ازمبدائ بر آورد نمود