لوله کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۶۰۰  ازانواع لوله های قطوربا دبی بالا میباشند که جهت خطوط اصلی کاربرد فراوانی دارند.

لوله های کاروگیت ۶۰۰ در ابعاد  متری به همراه یک کوپلر ویک واشر تولید وارئه میگردند

کوپلرهای لوله کاروگیت۶۰۰ به صورت سرخود به لوله متصل میباشند ،لوله های کاروگیت ۶۰۰ میلیمتر در دونوع فشار حلقوی که عبارتند از ۵/۳۱ کیلونیوتن و۱۶ کیلونیوتن تولید و عرضه میگردند

سطح خارجی لوله های کاروگیت ۶۰۰ میلی متر بصورت کنگره متناوب و سطح داخلیه صاف وصیغلی این لوله سبب انتقال سیالات با سرعت بالاتر در مسیر لولها میگرد

 

روش نصب لوله های کاروگیت۶۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۶۰۰ میلی متر به دو روش جوش اکسترودری وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند

در روش اول لوله ها نیاز به کوپلر و واشر نمیباشد وجوش لب به لب  این لوله ها به یکدیگر متصل کرده و اببندی مینماید.

روش دوم اتصال از طریق کوپلر وواشر انجام میپذیرد و واشر میانی وظیفه اببندی لوله ها را به عهده دارد

 

هزینه های لوله کاروگیت۶۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت۶۰۰ میلیمتررا میتوان در میزان ۵۴ متر طول یا به عبارتی۹  شاخه  ۶ متری در هر کامیون تک محور ومقدار ۱۸۰ متر معادل با ۳۰ شاخه ۶متری در یک ماشین ترانزیت بارگیری نمود که  به این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل از محل تولید تا مقصد را محاسبه نمود