لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمترجزء پر مصرف ترین سایزهای لوله کاروگیت به شمار میروند که جهت انتقال سیالات فاضلابی در وسعت بالا میتوان ازاین لوله استفاده نمود.

لوله کاروگیت ۴۰۰ در طولهای ۶متری به همراه یک کوپلر تولید میگردند که به همراه هر شاخه ۶متری یک عدد واشر آببندی نیز ارائه میگردد.

این لوله ها در فشار های حلقوی ۱۶ کیلونیوتن و۵/۳۱ کیلونیوتن بسته به نوع مصرف ومحل پروژه تولید میگردند

مواد مصرفی در تولید این لوله ,پلی اتیلن گرید pe80 میباشد

سطح خارجی این لوله ها بصورت کنگره ای وسطح داخلیه ان صاف وصیغلی به جهت عبور سیالات با سرعت بیشتر طراحی گردیده است.

روش نصب لوله های کاروگیت ۴۰۰

لوله های کاروگیت ۴۰۰ میلی متر به دو روش جوش اکسترودری وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند

در روش اول( جوش اکسترودری) نیاز به واشر وکوپلر نمیباشد و اببندی توسط جوش لب به لب انجام میپذیرد اما در روش دوم لوله ها توسط یک واشر وکوپلر سرخود لوله های ۴۰۰ را به یکدیگرمتصل مینماید .

 

هزینه حمل لوله های کاروگیت۴۰۰  میلیمتر

لوله های کاروگیت۴۰۰ را میتوان به مقدار ۱۵۰ مترطول برابر با ۲۵شاخه ۶متری ومقدار ۳۳۰ مترطول برابر ۵۵ شاخه ۶متری به ترتیب توسط یک دستگاه کامیون تک محور و یک دستگاه ترانزیت بارگیری نمود

وبا توجه یه  این مسئله میتوان کلیه هزینه های حمل از محل تولید  تا پروژه را محاسبه نمود.