لوله کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۱۲۰۰میلی مترازانواع لوله های کاروگیت قطور وبزرگ میباشند که جهت خطوط اصلی میتوان ازانها استفاده مود و عموما جهت خطوط اصلی از این سایز لوله ها استفاده میکنند.

لوله های کاروگیت۱۲۰۰ میلیمتر در سه نوع فشار کاری اعم از۱۶ کیلونیوتن ۵/۳۱ کیلونیوتن و۶۴ کیلونیوتن در ابعاد ۶متری با مواد پلی اتیلن با گرید pe80 تولید میگردند

لوله های کاروگیت ۱۲۰۰میلیمتر دارای جداره خارجیه حلقوی کنگره ای شکل بصورت متناسب و جداره داخلیه صاف وصیغلی میباشد که جهت تسریع بخشیدن به سرعت فاضلاب های شهری وابهای صیغلی به این سرعت طراحی گردیده است.

روش نصب لوله های کاروگیت ۱۲۰۰

لوله های کاروگیت۱۲۰۰ میلی متر به دو روش جوش اکسترودری وکوپلری به یکدیگر متصل میگردند.

لوله های کاروگیت۱۲۰۰ میلیمتر در صورت جوش اکسترودری نیازیبه واشر وکوپلر ندارند و جوش دو لب لوله ،لوله ها را به یکدیگر متصل و اببندی میکند.

اما در روش کوپلری لوله ها به صورت نر و مادگی در یکدیگر قرار میگیرند و توسط یک واشر میانی اببندی میگردند.

هزینه حمل لوله کاروگیت۱۲۰۰ میلیمتر:

لوله های کاروگیت ۱۲۰۰ میلیمتر را میتوان به مقدار_  __ متر در یک کامیوتن تک محور ومقدار     متر طول در یک  ماشین ترانزیت بارگیری نمود.

وبه این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل از محل کارخانه تا مقصد پروژه رابهراورده نمود