لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر از انواع لوله های قطور کاروگیت میباشند که به جهت داشتن دبی ودهنه بزرگ میتوان ازاین لوله ها جهت انتقال سیالات فاضلابی به صورت انبوه  استفاده نمود.

لوله های کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتررا در سه نوع فشار کاری ۱۶ کیلو نیوتن ۵/۳۱کیلونیوتن و۶۴ کیلونیوتن میتوان تولید و عرضه کرد

مواد بکار رفته در تولید این لوله های پلی اتیلن با گرید pe80 میباشد.

ظاهر این لوه ها به صورت حلقه حلقه یا کنگره ای شکل به صورت متناوب و یکسان از لحاظ  طول کنگره ها به یکدیگر وداخل این لوله ها به صورت صاف وصیغلی میباشد که در انجام انتقال سیالات را تسریع میبخشد.

روش نصب لوله های کاروگیت ۱۰۰۰میلیمتر

لوله های کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر به دو روش جوش اکسترودری و اتصال به وسیله کوپلر به یکدیگر متصل میگردند.

در روش اکسترودری نیاز به کوپلر و واشرنمیباشد و اببندی توسط جوش انجام میپذیرد اما درروش کوپلری لوله های کاروگیت توسط یک کوپلر وواشر به راحتی در یکدیگر قرار گرفته و اببندی میگردند.

هزینه حمل لوله های کاروگیت۱۰۰۰ میلیمتر

لوله های کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر را میتوان به میزان۱۸متر طول معادل با ۳ شاخه لوله در یک کامیون تک محور ومقدار  ۳۶   متر طول ،معادل با   ۶   شاخه را در یک ترانزیت بارگیری نمود.  به این طریق میتوان کلیه هزینه های حمل از کارخانه تا محل  پروژه را محاسبه نمود